HOME  |  SOLUTION  |  PRODUCT  |  OUR CUSTOMER  |  CONTACT US  |  SUPPORT
    Corecasys 10KM
เป็นอุปกรณ์ WiFi Outdoor ใช้งานเชื่อมโยงระบบเครือข่ายแบบจุดต่อจุด ระยะทางตามทฤษฎีที่อุปกรณ์สามารถรองรับได้คือ 10KM แต่ในสถานการณ์จริง ทางบริษัทแนะนำให้ใช้งานในระยะทางไม่เกิน 2 กม. อุปกรณ์ใช้คลื่นความถี่ 5Ghz. จึงสามารถป้องกันปัญหาสัญญาณรบกวนจาก Access Point คลื่นความถี่ 2.4Ghz. ที่อยู่โดยรอบ และด้วยความที่เป็นคลื่นความถี่ 5Ghz. แบบยุโรป ช่องสัญญาณจึงโล่ง สามารถใช้ในประเทศไทยได้อย่างมีประสิทธิภาพ จากการทดสอบในสถานการณ์จริง ความเร็วที่ได้หลังเชื่อมต่อ Core 10KM นั้น ค่า Ping Time หลังการเชื่อมต่ออยู่ที่ 1MS และ Throughput ในการรับส่งข้อมูลจะอยู่ที่ความเร็ว 40-80 Mbps เลยทีเดียว
Datasheet Click Here